Ing. Andrea Kataníková - Geodet

Orientačný cenník

Geometrický plán od 207,-€
zameranie rozostavanej stavby od 207,- €
zameranie stavby ku kolaudácii od 207,- €
rozdelenie alebo zlúčenie nehnuteľnosti od 247,- €
úpravu hranice nehnuteľností od 247,- €
určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam od 277,- €
obnovenie hraníc pôvodného pozemku od 277,- €
vyznačenie vecného bremena od 197,- €
Vytýčenie hraníc pozemku od 267,- €
Vytýčenie stavebného objektu od 117,- €
Predprojektové zameranie pozemku od 130,- €
Porealizačné zameranie stavby RD (vklad do DTM) od 150,- €
Zameranie adresného bodu zdarma ku GP/50,- €
Zmlúv o prevode vlastníckeho práve od 110,- €
Konzultácie a poradenstvo zdarma

Ceny jednotlivých geodetických prác a výkonov sa určujú Cenníka Geodetických a kartografických prác

Naše cenný sú predmetom cenovej ponuky, pri ktorej je zohľadňovaná najmä lokalita, rozsah a náročnosť konkrétneho prípadu. Pri dlhodobej spolupráci preferujeme dohodnutie osobitných cien. Ponúkame vernostné zľavy a zľavy pri dlhodobej spolupráci.

Cenovú ponuku si môžete objednať telefonicky, alebo vyplnením nasledovného formulára. Nie je to záväzná objednávka!