Ing. Andrea Kataníková - Geodet

SLUŽBY

Geometrické plány
Vytyčovanie
Porealizačné zameranie stavebných objektov
Predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie pozemku
Zameranie adresného bodu
Identifikácie pozemkov
Informatívny zákres inžinierskych sietí
Zmluvy o prevode vlastníckeho práve